Luma Tomio kennel

Bolognese


 

DENÍČEK   ŠTĚŇÁTEK  - DIARY OF PUPPIES

 

1. den - 1st day

První den je pro chovatelé náročný. Začíná porodem štěňátek. Každé štěně označíme hned po porodu barevnou stužkou, zvážíme ho, zaznamenáme hmotnost a čas porodu. Čerstvě osušené štěňátko zbavené plodových obalů a hlenů ihned přiložíme k matce, aby se co nejdříve přisálo k bradavce. Musíme hlídat, jestli se štěňátka přisála. Po porodu potřebuji matka i štěňátka odpočinek. Štěně přichází na svět slepé, hluché, bez zubů. Štěňata střídavě sají a spí a vyprazdňuji se s pomocí matky.

The first day is challenging for breeders. Starts with the birth of the puppies. Each puppy we  denote after  childbirth colored ribbon, weigh it, record the weight and time of birth. New born puppy free of fetal membranes and mucus  be dried and immediately attach to the mother as soon as possible to suck to the nipple. We must watch if the puppies sucked first milk. After birth, the mother and puppies need rest. Puppy comes into the world blind, deaf, toothless. Puppies alternately suck and sleep and defecate with the help of the mother.

štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup

 

 

1. týden - 1st week

Štěňata prvních 14 dnů nemají vyvinutou termoregulaci. Maminka je svou přítomnosti zahřívá. Vhodné jsou deky VetBed a DryBed, jejichž speciální vlákno odvádí vlhkost, štěňátka i maminka jsou v suchu a teple. Teplota v místnosti, kde jsou štěňátka, by měla být 25 až 27°C. Maminka se po porodu čistí, musíme dbát na čistotu porodní bedýnky. O čistotu štěňátek se stará maminka.

Štěňata nepotřebují žádnou zvláštní péči ze strany chovatele. Celý den střídavě spí, sají a vyprazdňují se s pomocí matky. Je také běžným jevem pokles váhy štěňátek druhý den po porodu. Další dny začínají štěňátka pozvolna přibývat na váze. Pokud štěňátka naříkají, jsou buď hladové, nebo necítí teplo matky (sourozence) nebo se potřebuji vyprázdnit. Maminka potřebuje neomezený přísun kvalitní stravy a dostatek tekutin. Chovatel se stará o čistotu porodní bedýnky.

The puppies first 14 days have not developed by thermoregulation. Mother is heat up own body heat, it is also possible to use a heating blanket. Suitable quilts are VetBed and DryBed whose special fiber wicks away moisture, puppies and mother are warm and dry. The temperature in the room where are the puppies should be 25-27 °C. Mother female after birth must be wash and take care for her hygiene and cleanliness birthing box. The mother to take care about  cleanliness of puppies.

The puppies do not need any special care from the breeder. All day alternately sleeping, suck and emptied by with the help of the mother. It is also common phenomenon weight loss puppies second day after birth. Other days start puppies gradually put on weight. When puppies lament are either hungry or not feel the warmth of mother (siblings) or need to be emptied. Mommy needs an unlimited supply of quality food and plenty of fluids. The breeder cares about cleanliness birth box.

štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup

 

 

2. týden - 2nd week

Štěňátka začínají postupně otevírat očička. Začínají první pokusy o vrčení a nekoordinované náznaky chůze. Je čas na první odčervení štěňátek + maminky a první stříhání drápku. Pokud má fena dost mléka a štěňátka pěkně přibírají na váze, není důvod na přikrmování. Pokud ne, je žádoucí přikrmovat sušeným mateřským mlékem pro psy. Chovatel musí dbát na čistotu porodní bedny. Většinou dne štěňátka prospí.

The puppies start to gradually open their eyes. They begin on the first attempts to growl and uncoordinated hint walk. It's time for the first deworming puppies and moms and the first cut nails. If the female enough milk and puppies nicely put on weight, there is no reason to supplementary feeding. If not it is desirable supplementary feeding of dried breast milk for dogs. Breeder has to keep cleanliness whole birth box. Puppies sleep most of the day.

štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup  štěně - pups

 

 

3. týden - 3rd week

Štěňata si objevují vlastní končetiny, sourozence a maminku. Začínají olizováním a okusování poznávat své bezprostřední okolí. Okusují matčiny uši, ocasy sourozenců. Poprvé se objevuje projev radosti, vrtění ocáskem. Snaží se postavit na nožičky a chodit. U štěňátek se začíná rozvíjet čich a sluch. Začínají se navzájem vnímat. Ale většinu dne štěňátka prospí.               

The puppies discover the their own limbs, siblings and mother. They start by licking and nibbling to explore their immediate surroundings. They nibble on her mother's ears, the tails siblings. First outbreaks of joy, wagging their tails. They trying to stand on feet and walk. For puppies starts to develop sense of smell and hearing. They begin to perceive each other. But most of day the puppies sleep.

  štěně - pup  štěně - pup  štěně 3 týden

 

 

4. týden - 4th week

Štěňátka si začínají mezi sebou hrát. Projevuji se i hlasitě - vrčí. Jejich zrak, sluch i čich je již plně vyvinutý.  Je nutné pravidelné kontrolování a stříhaní drápků a vystřihávaní chloupku na polštářcích tlapek. Můžeme začít pomalu přikrmovat.  Více času věnují hrám, ale stále prospí ještě většinu dne. Za chvílí budeme potřebovat větší prostor pro jejich vývoj, učení her a čistotnosti.

Druhé odčervení štěňátek + maminky. Sestavená ohrádka, štěňátka mají větší prostor k hrám. Je to období hraní, vrčení, kousaní, nošení předmětu, třepaní s předměty. Při vzájemných hrách se učí regulovat sílu kousání a reagovat na odezvu sourozenců.  Začíná důležité období štěňátek a to je kontakt s člověkem, dětmi. Vše co chovatel zanedbá, může mít pro ně nepříznivé následky.

The puppies are starting to play with each other. They manifest themselves aloud - growling. Their eyesight, hearing and sense of smell is already fully developed. Also requires regular checking and cutting of nails and cutting out the hair on the pads of the feet. We start slowly supplementary feeding. More time they spend gaming, but yet still sleeps most of the day. After a while we will need more space for their development, learning, games and hygiene habits.

The second deworming puppies + moms. It is built bigger playpen puppies have more space to play. It's the season playing, growling, biting, carrying objects, shaking with objects. When mutual games, learn to control the force biting and respond to feedback siblings. Starts an important period of puppies and it is human contact, children. Everything what breeder neglected, can have adverse effects for them.

štěně 4 týden  štěně 4 týden  štěně 4 týden  štěně 4 týden

 

 

5. týden - 5th week

Prudký rozvoj štěňat a období her. Převažují skupinové hry a hry na dominanci a hierarchii. Do nich se čas od času zapojuje i maminka a ostatní členové smečky. Toto období je obzvláště důležité pro vývoj emočně stabilní povahy a citové harmonie psa. Štěně se učí správnému chování. Předčasným odebráním štěněte od matky a sourozenců, před jeho sedmým týdnem věku může mít za následek špatné  sociální a emotivní chování dospělého psa. Důležitý je častý kontakt s člověkem, dětmi a také nastal čas na první návštěvy a prozkoumávání okolí mimo ohrádky a pelíšku. Štěňátkům  se prořezávají zuby.

Rapid development of puppies and a period games. Predominant group games of domination and hierarchy. To them from time to time also takes part mother and other members of the dog pack. This period is particularly important for the development of emotionally stable character and emotional harmony dog. A puppy will learn the correct behavior. Premature removing the puppy from the mother and siblings before seven weeks of age may result in poor social and emotional behavior of an adult dog. What is important is frequent contact with humans, children. Also for the first time to come time visit and explore the area outside playpens and bed. Puppies are pruned teeth.    

štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup  štěně 5 týden  štěně 5 týden  štěně 5 týden

 

 

6. týden - 6th week

Čas na třetí odčervení štěňátek + maminky. Štěňátka učíme zvykat si na hřeben. První česání. Pokud je hezký začínáme štěňátka seznamovat i s venkovním okolím. Štěňátka mají tendenci všechno prozkoumat, ochutnat… ( pozor na jedovaté rostliny). Štěňátka jsou velmi zvědavá. Je to důležité období tzv. rané socializace. Je velmi důležitý kontakt s lidmi, dětmi.  Nestačí jenom úklid kolem štěňátek. I když  matka stále ještě kojí, hlavním jídlem štěňátek by měly být již štěněčí granule rozmočené, nebo suché, které je možno dochutit vhodnou štěněčí konzervou.  Domluvíme si první očkování a čipování štěňátek.           

Time for the third deworming puppies + moms. The puppies learn to get used to the crest. The first combing. If the weather outside is fine, the puppies are starting to get acquainted with the outdoor environment. The puppies tend to explore everything, eat ... (watch out for poisonous plants). The puppies are very curious. It is important  period of early socialization. It is very important contact with people and children. It is not enough just cleaning around the puppies. Even if the mother is still breastfeeding, the main meal of the puppies should already be soaked puppy granules, or dry, which can be flavored good canned for pups. Speak with your veterinarian for first vaccination and microchip puppies.

štěně - pup  štěně 6 týden  štěně 6 týden  štěně 6 týden  štěně 6 týden

 

 

7. týden - 7th week

První očkování a čipování štěňátek. Období socializace. Skupinové i individuální hry, rozvoj hygienických návyků. Do her se intenzivně zapojuje i maminka a další členové smečky, kteří štěňátka někdy i razantně vychovávají a učí správnému psímu chování. Štěňata již z dálky reagují na člověka i jiné zvířata. Je velmi důležitý kontakt s lidmi!!! V tomto období chovatel již rozpozná povahy jednotlivých štěňat. 

The first vaccination and microchip puppies. Period of socialization. Group and individual games, the development of good hygiene habits. The games are intensive and involved in them mother and other members of the dog pack, which puppies sometimes radically educate and teach the correct canine behavior. The puppies from afar react to humans and other animals. It is very important human contact!! In this period, the breeder already recognize the nature of the individual pups.

štěně - pup  štěně 7 týden  štěně 7 týden  štěně 7 týden  štěně 7 týden  štěně 7 týden

 

 

od 8. týden - from 8 weeks

Štěňátka jsou všechna již naočkovaná, očipovaná. Skupinové hry štěňat, individuální výchova ze strany matky i chovatele. Upevňování hygienických návyků. Dle zralosti se štěňátka začínají pomalu rozjíždět do nových domovů.  Ke konci 8. týdne končí role feny – matky a chovatele a začíná práce nového majitele štěňátka. Začíná období příští socializace, výchovy a začlení do nové rodiny a nové smečky.

All puppies are already vaccinated, chipped. Groups games of pups, individual upbringing of the mother and the breeder. Strengthening hygienic habits. According to the mental and physical ripeness puppies, they are slowly beginning to go to their new homes. At the end of the 8th week ending role females - mother and breeder, and begins work for new owner puppies. Starts with next period of socialization, upbringing and incorporate the into a new family.

štěně - pup  štěně - pup  štěně - pup

 

For translation into English, I used a web translator. Please, excuse my the mistakes. Thank you.

Zdroj: internet, www.rr.sk, kennel Luma Tomio

tlapka - paw


Kontakt  +420 606 356 579, email: lumatomio@gmail.com

Chovatelská stanice boloňských psíků © Luma Tomio 1997 Marie Lupačová

Veškeré fotografie, obrázky, design a obsah stránek jsou ve vlastnictví chovatelské stanice Luma Tomio nebo jiných autorů, a jsou chráněny autorským zákonem.

Jejich kopírování a plagiátorství je bez předchozího souhlasu zakázáno.Všechna práva vyhrazena. Autor stránek: Marie Lupačová

All photos, pictures, design and content pages are owned kennel Luma Tomio or other authors, and are protected by copyright law.
Their copying and plagiarism is prohibited without prior consent. All rights are reserved. Author web site: Marie Lupačová