Luma Tomio kennel

Bolognese


 

KALENDÁŘ BŘEZOSTI - PREGNANCY CALENDAR

 

0. den "krytí" - day 0 "mating" 

Den prvního krytí. Během jednoho krytí je pes schopen uvolnit cca 500 mil. spermií. Tyto spermie však nejsou schopné ihned oplodnit vajíčko, musí projít tzv. fází dozrávání. Fáze dozrávání trvá asi 6 až 10 hodin. Spermie putují přes děložní krček do vejcovodů, kam obvykle dorazí již po 15 až 45 minutách, zbytek spermii pak do 3 hodin. Fenka se pravděpodobně nachází v období těsně před ovulací nebo u ní dochází k samotné ovulaci (uvolňování vajíček).

First day of mating. During one mating, the male is able to release about 500 million sperms. These sperms are not immediately able to fertilize the egg must go through the stages of ripening. The phase of ripening lasts for about 6 - 10 hours. The sperms travels to through the cervix into the fallopian tubes, which typically arrive after 15 - 45 minutes, then the rest of the sperm within to 3 hours. Female may be in the period just before ovulation or it there is alone ovulation (release of eggs).

1. den "krytí" - day 1 "mating"

 

1. den  - day 1       

"Očištěné" spermie putují a hledají vajíčko k oplodnění.

"The cleaned" sperm to travels and looking for an egg for fertilization.

2. den - day 2

 

2. den  - day 2       

Po 48 hodinách je možno překrýt. "Očištěné" spermie putují a hledají vajíčko k oplodnění.

After 48 hours it is possible to make a second mating. "The cleaned" sperm to travels and looking for an egg for fertilization.

2. den - day 2

 

3. den  - day 3        

V první třetině vejcovodů dochází k oplodnění vajíček. Po oplození se vajíčko uzavírá pro další spermie.

In the first third of of tubal is fertilization ova. After fertilization, the egg is closes for other sperm.

3. den - day 3

 

 

4. den  - day 4         

Nastává oplodnění vajíček. Fence se v první třetině gravidity nemusí věnovat nijak zvláštní pozornost. Nemění se druh, ani množství krmiva. Můžeme jí dopřát tolik pohybu na kolik je zvyklá a sama vyžaduje. Je však dobře dbát na to, aby se v letních vedrech nadměrnou aktivitou příliš nepřehříval její organismus a nebyl dehydrovaný!

Now is the fertilization of eggs. Female in the first third of the pregnancy does not pay any special attention. Does not change the type or amount of feed. We can give her so much movement on how much is accustomed and herself she wants. However, it is well take care that in the summer no excessive activity and too overheating of the organism she was not dehydrated!

4. den - day 4

 

5. den  - day 5         

Oplodněná vajíčka sestupují dolů vejcovody do děložních rohů.

Fertilized eggs are coming down the fallopian tubes into the uterine horns.

5. den - day 5

 

6. den  - day 6         

Oplodněná vajíčka sestupují dolů vejcovody do děložních rohů.

Fertilized eggs are coming down the fallopian tubes into the uterine horns.

6. den - day 6

 

7. den  - day 7         

Oplodněná vajíčka sestupují dolů vejcovody do děložních rohů.

Fertilized eggs are coming down the fallopian tubes into the uterine horns.

7. den - day 7

 

8. den  - day 8         

Oplodněná vajíčka sestupují dolů vejcovody do děložních rohů.

Fertilized eggs are coming down the fallopian tubes into the uterine horns.

8. den - day 8

 

9. den  - day 9         

Oplodněná vajíčka sestupují dolů vejcovody do děložních rohů.

Fertilized eggs are coming down the fallopian tubes into the uterine horns.

9. den - day 9

 

10. den  - day 10       

Oplodněná vajíčka sestupují dolů vejcovody do děložních rohů.

Fertilized eggs are coming down the fallopian tubes into the uterine horns.

10. den - day 10

 

11. den  - day 11        

Oplodněná vajíčka sestupují dolů vejcovody do děložních rohů.

Fertilized eggs are coming down the fallopian tubes into the uterine horns.

11. den - day 11

 

12. den  - day 12        

Rané embrya se zbavují obalů, volně se pohybují v tekutině dělohy a hledají vhodné místo na uhnízdění. (velikost asi 0,6mm)

Early embryos shedding packaging move freely in the fluid of the uterus and are looking for a suitable place for nesting.  (size about 0.6 mm)

12. den - day 12

 

13. den  - day 13        

Embryo hledá vhodné místo na tzv. uhnízdění. Okolní tekutina je zdrojem potravy pro zárodek, než dojde k samotnému uhnízdění a vytvoření placenty.

Embryo looking for a suitable place for the nesting. The surrounding fluid is a food source for the embryo before nesting.

13. den - day 13

 

14. den  - day 14        

Zárodek migruje v děloze a jednotlivé zárodky se rozptylují v děložních rozích, kde později dojde k implantaci do děložní stěny.

The fetus migrates in the womb and individual embryos are diffused in uterine corners where later the nesting into the uterine wall.

14. den - day 14

 

15. den  - day 15         

V následujících dvou týdnech se vyvíjejí důležité orgány plodů. Pozor na zásahy do organismu matky. Všechno má vliv na embrya. Nedoporučuje se v tomto termínu očkovat, odčervovat ani použít přípravky proti blechám a klíšťatům. Fenka je velmi citlivá na jakékoliv změny, takže neměníme denní režim, dobu venčení, typ krmení, místo odpočinku ani vlastní chování. Případné nutné zásahy si pečlivě značíme do kalendáře. Právě v tomto dni se může narušit vývin některého z orgánů plodu. Do 35.dne je děloha schopná zárodek / zárodky i plně vstřebat.

During the next two weeks The important organs will develop. Beware of interventions into the body of the mother. Everything has an effect on the embryo. Do not use any flea treatments or wormed During the period of gestation. The female is very sensitive to any changes, so we do not change the daily routine, walking time, type of feeding, resting place. Any intervention must be carefully denote to the calendar, just in these days can disrupt the development of any of the organs of the fetus. Until the 35 days the uterus is capable of fetus / fetuses fully absorb.

15. den - day 15

 

16. den  - day 16         

Bradavky u fenky se začínají mírně zvětšovat a zrůžoví. Srst na břiše a v okolí bradavek se začíná pomalu zjemňovat a řídnout. (velikost asi 1mm)

The nipples of female begin to pink and enlarge. The coat on the female belly and around the nipples may become thinner. (embryo size is about 1mm)

16. den - day 16

 

17. den  - day 17        

Embrya se uhnízdí a jako první se začíná vytvářet nervový systém, dále pak hlavička a tělo zárodků.

Embryos are nesting and first begins to develop nervous system, then the head and body embryos.

17. den - day 17

 

18. den  - day 18         

Začíná se vytvářet placenta. Vývoj nervové soustavy. Formují se zárodky vnitřních orgánů. Velikost embrya asi 2mm.

Begin to develop placenta. The development of the nervous system. Size of embryo is about 2mm.

18. den - day 18

 

19. den  - day 19         

Vývoj vnitřních orgánů embryí.

The development of the internal organs of embryos.

18. den - day 18

 

20. den  - day 20         

Pokračuje vývoj placenty. Okolo placenty dochází k okrajovému krvácení. Krevní barvivo hemoglobin se mění na zelený hematochlorin. Ten zbarvuje plodovou vodu během porodu. Velikost zárodku asi 4mm.

Continues development of the placenta. Around of the placenta occurs marginal bleeding. Blood pigment hemoglobin is changed to green hematochlorin. It is discolour amniotic fluid during birth. From the 20th day from mating can be determined, whether female is the pregnant (abdominal palpation or ultrasound examination). Size embryo is about 4mm.

20. den - day 20

 

21. den  - day 21          

Vytváří se placenta. Teprve od této chvíle můžeme určit, zda je fena gravidní. Na ultrazvuku ještě nejsou vidět embrya, ale jsou vidět jejich plodové obaly plné tekutiny (plodové vody). Velikost embryí je cca 5mm. Vytváří se základ pro vývoj srdce.

The placenta is creates a, and also basis for development of the heart. Only from this moment we can determine if the female pregnant. On the ultrasound has not yet seen the embryo, but see their afterbirths full of fluid (amniotic fluid). Size of the embryo is about 5 mm.

21. den - day 21

 

22. den  - day 22         

Začíná ideální období pro ultrazvukové diagnostikování gravidity. U fenky v tomto období může nastat ranní nevolnost a nechutenství následkem hormonálních změn a napětí v děloze. Fenka je apatická a bez nálady. Občas se může objevit i zvracení. Pomůže rozdělit krmivo do více malých dávek a ochucení jídla. U fenky se může objevit i ojedinělý neškodný výtok z pochvy (čistý nebo charakteru vaječného bílku).

Starts ideal period for ultrasound diagnosis of pregnancy. For females in this period can occur morning sickness and loss of appetite as a result of hormonal changes and tension in the womb. The female is apathetic and without mood. Sometimes vomiting may also occur. It helps divide food to more small doses and give flavored food. At the female may appear in harmless vaginal discharge (clear or nature of egg white).

22. den - day 22

 

23. den  - day 23       

Začínají se vyvíjet oči, uši, nos, čelisti a játra. Velikost plodu asi 10mm. Ideální období pro ultrazvukové diagnostikování gravidity.

They begin to develop eyes, ears, nose, jaw and liver. Size of 10mm. The ideal period for ultrasound diagnosis of pregnancy.

23. den - day 23

 

24. den  - day 24         

Dochází k rychlému vývoji všech hlavních orgánů, ale vlastní růst plodu je pozvolný. Ideální období pro ultrazvukové diagnostikování gravidity.

Due to the rapid development of all major organs, but the actual fetal growth is slow. The ideal period for ultrasound diagnosis of pregnancy.

24. den - day 24

 

25. den  - day 25       

Ideální období pro ultrazvukové diagnostikování gravidity. Při ultrazvukovém vyšetření lze spatřit srdeční činnost jednotlivých plodů. U embryí se začínají vyvíjet zuby, páteř a končetiny. Velikost plodu asi 14mm.

The ideal period for ultrasound diagnosis of pregnancy. In ultrasound examination can be seen heartbeat of the fetuses. The embryos begin to develop teeth, back and limbs. Size 14 mm fetus.

25. den - day 25

 

26. den  - day 26       

Ideální období pro ultrazvukové diagnostikování gravidity. Zkušená osoba může u fenky i palpačně diagnostikovat graviditu. Nyní je na to nejlepší čas, protože embrya mají velikost vlašských ořechů a je lehké je spočítat. Je vhodné u fenky začít omezovat namáhavý pohyb. Dochází k vývoji zubů, zad a končetin plodu.

The ideal period for ultrasound diagnosis of pregnancy. An experienced person can also palpation diagnose pregnancy. Now is the best time because the embryos are walnut size and it is easy to calculate. It is suitable for female begin to limit strenuous movement. Begins development of teeth, back and limbs of the fetus.

26. den - day 26

 

27. den  - day 27         

Ideální období pro ultrazvukové diagnostikování gravidity.

The ideal period for ultrasound diagnosis of pregnancy.

27. den - day 27

 

28. den  - day 28       

Ideální období pro ultrazvukové diagnostikování gravidity. U plodu dochází k osifikaci (kostnatění) čelisti a lebky. Tvar plodu se z původně vejčitého tvaru mění na kulovitý. Velikost plodu asi 17mm.

The ideal period for ultrasound diagnosis of pregnancy. There is ossification of the jaw and the skull of the fetus. The shape of the fruit from originally from ovoid shape changed to spherical. Size is about 17 mm.

28. den - day 28

 

29. den  - day 29          

Plody se již velmi podobají miniaturním psíkům. Můžeme mírně zvýšit dávku krmiva. Nepřekrmujeme, nadměrná váha může fence uškodit.

The fetus is already very similar a miniature dogs. Start to increase food ration for female. Don't overfeed, excessive weight gain should be avoided.

29. den - day 29

 

30. den  - day 30        

Dokončena osifikaci čelisti a lebky. Velikost embryí je cca 2cm.

Complete ossification of the jaw and skull. Size of the embryo is about 2cm.

30. den - day 30

 

31. den  - day 31       

Růst smyslových chloupků na bradě, obočí a nose.

The growth of sensory hairs on the chin, eyebrows and nose.

31. den - day 31

 

32. den  - day 32      

V polovině gravidity feny, plod dosahuje zhruba 20% své velikosti při narození.

In mid-gestation embryo reaches approximately 20% of its size at birth.

32. den - day 32

 

33. den  - day 33          

Dochází k růstu prstů, k osifikaci nosní části, žeber a kostí končetin. Dokončení vývoje všech hlavních orgánů. Velikost plodu asi 27mm.

There is a growth of fingers, the ossification of the nose, ribs and leg bones. Completion of the development of all major organs. Size of about 27 mm.

33. den - day 33

 

34. den  - day 34        

Fenka začíná měnit chování. Je klidnější a citlivější. Její břicho i zevní pohlavní ústrojí se začínají mírně zvětšovat. Přibližně do 35. dne může být odumřelý plod vstřebán, později pak plod odchází během porodu jako tzv. černý plod.

Female starts to change behavior. It is quieter and more sensitive. Her abdomen and external genitalia begin to slightly increase. Approximately to 35 days may be fetus absorbed, later leaving the fetus during birth as the black fetus.

34. den - day 34

 

35. den  - day 35       

Dokončen vývoj všech hlavních orgánů. Velikost plodu 35mm. Fenka začíná mít zvýšenou chuť k jídlu. Je vhodné přejít na krmení pro gravidní fenky a zvýšit jeho množství o 10%. Krmnou dávku je vhodné rozdělit na 2-3x denně. Nepřekrmujeme!

Completed the development of all major organs. Size of 35mm. Female starts to have an increased appetite. It is advisable to go on feeding for pregnant females and increase the amount by 10%. Ration should be divided into 2 to 3 times a

35. den - day 35

 

36. den  - day 36       

Končí období pomalého tělesného růstu plodů. Plody nabírají na intenzitě růstu. Začíná se vyvíjet pohlavní soustava, pokračuje osifikace kostí a lopatky.

Ends period of slow growth body of the fetus. The fetus zoom up in intensity of growth. It starts with developing reproductive system, continues skeletal ossification and scapula.

36. den - day 36

 

37. den  - day 37           

Začíná stádium nejrychlejšího růstu plodu.

Begins stage the fastest growth of the fetus.

37. den - day 37

 

38. den  - day 38          

Fenka pomalu začíná nabírat na váze, dochází ke zvětšení samotné dělohy. Můžeme pozorovat zvětšení objemu v oblasti posledních žeber fenky. Také lze rozpoznat mírné zvetšení mléčné žlázy.

The female slowly gaining weight enlarging a the uterus. We can observe the increase in volume in the last ribs females. You can also detect slight enlargement of the mammary glands.

38. den - day 38

 

39. den  - day 39          

Růst plodu přidává na intenzitě, pokračuje osifikace kostí.

Growth of fetal is accelerates, continues skeletal ossification.

39. den - day 39

 

40.den - day 40          

V tomto období mají plody už založené prakticky všechny vnitřní orgány. Začínají se objevovat první náznaky srsti na hlavě plodu. Oči jsou zavřené. Velikost plodu asi 65mm.

In this period, fetuses have already established almost all the internal organs. Begin to appear the first signs of hair on the head of the fetus. Eyes are closed. The size of about 65 mm.

40. den - day 40

 

41. den  - day 41       

Plody dosahuji cca 30% své celkové velikosti při porodu. Probíhá osifikace hřbetu a prstů.

The fetus is about 30% of its total size at birth. Takes place of ossification of the spine and fingers.

41. den - day 41

 

42. den  - day 42        

Probíhá osifikace hřbetu a prstů. Pokračuje rychlý růst plodu.

Takes place of ossification of the spine and fingers. Continued rapid growth of the fetus.

42. den - day 42

 

43. den  - day 43          

Probíhá osifikace hřbetu a prstů. Pokračuje rychlý růst plodu.

Takes place of ossification of the spine and fingers. Continued rapid growth of the fetus.

43. den - day 43

 

44. den  - day 44             

Děloha fenky zabírá 2/3 břišní dutiny. Můžeme pozorovat vypadávání a řídnutí srsti v oblasti mléčné žlázy. V tomto období se už dají nahmatat štěňátka. Doporučuje se krmit 3-5x denně v menších dávkách a zvýšit jeho celkové množství o 15-20 %. Fence už v tomto období nesmíme dovolit příliš prudké a namáhavé pohyby či skoky.

Uterus females occupies two thirds of the abdominal cavity. We can observe hair loss and thinning hair in the mammary gland. It's very easy now to feel the puppies, counting Them might be a bit more Difficult. It is recommended to feed 3 to 5 times a day in smaller doses and increase the total amount of 15-20%. Female it in this period we can not afford too steep and strenuous movements or jumping.

44. den - day 44

 

45. den  - day 45            

U plodů probíhá osifikace pánve a roste srst.

In fetuses takes place ossification pelvis and grows coat.

45. den - day 45

 

46. den  - day 46           

U plodů probíhá osifikace pánve a roste srst. Pomocí RTG lze spatřit i kostry plodů a plody přesně spočítat (počítají se lebky a páteře).

In fetuses takes place ossification pelvis and grows hair. Using X-ray can be seen the skeletons of fetuses and it is possible accurately to calculate them... (counted skull and spine).

46. den - day 46

 

47. den  - day 47           

U plodů probíhá osifikace pánve a roste srst.

In fetuses takes place ossification pelvis and grows coat.

47. den - day 47

 

48. den  - day 48        

Fenka se začíná viditelně zvětšovat. V tomto stádiu může fenka ztratit svůj apetit. Plody tlačí na vnitřní orgány feny, nejvíce pak na trávicí trakt.

The female starts to visibly larger. At this stage female may lose your appetite. Fetuses pushes the internal organs of females, most in the digestive tract.

48. den - day 48

 

49. den  - day 49           

Plody dosahují 75% velikosti při porodu. Je nevyhnutné už v tomto období přivykat fenku na bedničku, ve které bude rodit.

Fetuses reach 75% of the size at birth. It is already necessary to at this time to accustom female on a box in which to give birth.

49. den - day 49

 

50. den  - day 50             

Orgány jsou již zřetelně vyvinuté. Břicho fenky je přeplněné štěňátky a můžeme pozorovat jejich sporadický pohyb (hemžení). Fenka v tomto období může (ale nemusí) ztratit chuť do jídla. Krmíme častěji a malými dávkami. Celkovou denní dávku je vhodné pozvolna zvyšovat o 25-50%.

Organs are already well developed. Belly is crowded puppies and we can see their sporadic movement (swarming). Female in this period may (but need not) lose their appetite. We feed more often and small dose. The total daily dose should be gradually increased by 25-50%.

50. den - day 50

 

51. den  - day 51             

Fenka začíná odpočívat a hledá si vhodné místo k porodu.

Female starts to relax and looking for a suitable place to give birth.

51. den - day 51

 

52. den  - day 52            

U některých více mléčných fen, může docházet k samovolnému uvolňování mléka ze struků. Fenka často odpočívá.

For some more of milk females, can occur spontaneous release of milk from the teats. Female often resting.

52. den - day 52

 

53. den  - day 53             

Fenka odpočívá a připravuje se na porod.

The female resting and preparing for the birth.

53. den - day 53

 

54. den  - day 54             

Fenka odpočívá a připravuje se na porod. Jako poslední vnitřní orgán se vyvíjí plíce.

The female resting and preparing for the birth. As the last internal organ develops lungs.

54. den - day 54

 

55. den  - day 55              

Tělo plodu je porostlé srstí, ale na tlapkách je srst ještě méně viditelná. Již jsou vyvinuty drápky. Začíná se projevovat pigmentace kůže. Velikost plodu asi 145mm. Fenka odpočívá a připravuje se na porod.

The body of the fetus is covered with coat, but the coat on the feet is even less visible. Already are developed claws. Starts to pigmentation of skin. Size of fetus is 145 mm. Female resting and preparing for the birth.

55. den - day 55

 

56. den  - day 56               

Dochází ke kalcifikaci zubů. Fenka odpočívá a připravuje se na porod.

Starts calcification of teeth. The female resting and preparing for the birth.

56. den - day 56

 

57. den  - day 57                

Pohyby plodů jsou více výrazné. Dochází k výraznému zduření mléčné žlázy. Fenka odpočívá a připravuje se na porod.

Movements of fetal are more pronounced. Is significantly swollen mammary glands. The female resting and preparing for the birth.

57. den - day 57

 

58. den  - day 58                

Plod má vyvinuté plíce. Od tohoto dne jsou plody životaschopné. Fenka odpočívá a připravuje se na porod.

The fetus has developed lungs. From that day the is viable. Female resting and preparing for the birth.

58. den - day 58

 

59. den  - day 59              

U fenky dochází k povolení břišní části, děloha klesá a celé tělo fenky se připravuje na porod. Nadešel čas být připravený, mít všechno přichystané a po ruce. Fenka může začít rodit každým dnem. Začneme každé ráno a večer měřit a zaznamenávat tělesnou teplotu u fenky v konečníku.

At females occurs permission abdomen, uterus decreases and body females are preparing for childbirth. It is time to be prepared, and to have everything at hand. The female may start to give birth any day now. Start each morning and evening to measure and record body temperature in the rectum female.

59. den - day 59

 

od 60. dne  - from 60th day    

Předpokládaný termín porodu. Porod může nastat v rozmezí mezi 59. až 67.dnem. Krátce před porodem (12-24hod) fenka zpravidla odmítá jíst a dochází k poklesu tělesné teploty z 38-39°C na 36,5-37,5°C. (o 1-2°C) Předešlé hormonální změny vedou k vyvolání stahů dělohy, co následně vyvolá břišní stahy (kontrakce), přičemž se postupně vypuzují plody. Samotný průběh porodu může být u každé fenky časově velmi odlišný.

Expected date for birth. The birth can to occur between the 59th to 67th day. Shortly before birth (12-24h) female refuses to eat normally and there is a decrease in body temperature from 38-39 °C to 36.5 to 37.5 °C. (1-2 °C) Previous hormonal changes lead to the induce of uterine contractions, which subsequently causes abdominal contractions (contractions), and starts gradually exclusion of fetus. The progress of the delivery can be made for each female very different.

porod - birth

porod - birth

 For translation into English, I used a web translator. Please, excuse my the mistakes. Thank you.

Zdroj: National Geographic, internet, www.rr.sk, kennel Luma Tomio

tlapka - paw


Kontakt  +420 606 356 579, email: lumatomio@gmail.com

Chovatelská stanice boloňských psíků © Luma Tomio 1997 Marie Lupačová

Veškeré fotografie, obrázky, design a obsah stránek jsou ve vlastnictví chovatelské stanice Luma Tomio nebo jiných autorů, a jsou chráněny autorským zákonem.

Jejich kopírování a plagiátorství je bez předchozího souhlasu zakázáno.Všechna práva vyhrazena. Autor stránek: Marie Lupačová

All photos, pictures, design and content pages are owned kennel Luma Tomio or other authors, and are protected by copyright law.
Their copying and plagiarism is prohibited without prior consent. All rights are reserved. Author web site: Marie Lupačová